Zásady ochrany osobních údajů 


Zde se můžete seznámit s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Správcem osobních údajů podle čl. 4, bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR"), a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů je Anna Gaia Rose , IČO: 88788890, sídlem: Kaprova 42/12, 110 00 Praha 1  

Kontaktní údaje - pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu annagaiarose@gmail.com.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu. Vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, například pomocí jména, identifikačního čísla,  údajů o lokaci nebo  s pomocí zvláštních prvků fyzické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

 •  Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.
 • Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty uživateli a pouze pro již výše  uvedené účely (nákup služeb / uzavření smlouvy, další využití služeb). 
 • Zasílání obchodních sdělení a provádění dalších marketingových aktivit.

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme využít vaše reference, fotografie, zpětné vazby apod. a sice pouze do doby, než souhlas sami odvoláte.  

Uchovávání osobních údajů:

Vaše osobní údaje si  ponechává správce po dobu trvání promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo správce v konkrétních případech neuvedl  jinak. 

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, ke splnění daňové povinnosti, apod. (a sice po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu),
 • Po dobu, dokud není odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nejdéle však do 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů jsou:

 • spolupracovníci správce,
 • osoby, které se podílejí na realizaci objednaných služeb,
 • zajištující marketingové služby, 
 • zajišťující daňové i účetní služby.

Data správce zpracovává výhradně v Evropské unii.

Vaše práva dle podmínek stanovených v GDPR:

  • Právo na sdělení,  které je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 
  • Právo na vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, s tím je úzce spjato i právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • Právo požadovat úpravu Vašich osobních údajů, tedy například když se u vás proběhne změna a shledáte své osobní údaje jako neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

  • Právo na omezení zpracování Vašich údajů, bude-li to možné (Například mezi tato omezení patří také právo na odhlášení odběru novinek neboli newsletteru, kdy tímto učiněním omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 
  • Právo být zapomenut = jedná se o výmaz  osobních údajů, v takovém rozsahu, v jakém je to možné realizovat, (Omezená možnost realizace je například v případě fakturačních údajů uvedených na již vyhotovených fakturách. Výmaz zde není možné učinit po dobu jakou stanovuje zákon.)
  • Pokud dochází k automatizovanému zpracování, je s tím spojeno  právo na přenositelnost údajů a nestat se předmětem rozhodnutí založeného pouze  na tomto rozhodování.
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,-Lze tak učinit pomocí elektronického sdělení na e-mail: annagaiarose@gmail.com.


Pokud budete chtít uplatnit některé z Vašich výše uvedených práv, kontaktujte prosím správce  pomocí   e-mailové adresy annagaiarose@gmail.com. Na vaše dotazy/oznámení správce (případně jiná jím pověřená osoba) odpoví do 30 dnů. Dále máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby v nezbytné míře.
Všechny tyto osoby včetně  správce mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo bezpečnost Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů.

Cookies

Správce na  webových stránkách využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další.   

Může si zvolit mezi volbou přijmout vše nebo přijmout pouze nezbytné cookies. Používání cookies můžete také na svém zařízení zakázat.

Využívání cookies je možné nastavit ve vašem internetovém prohlížeči. Většina prohlížečů využívání cookies automaticky akceptuje bez předchozího nastavení. Podrobné informace ke správě cookies souborů naleznete v nápovědě vašeho internetového prohlížeče. 

Závěrečné ustanovení 

 • Správce je oprávněn tato pravidla změnit. Nová verze bude zveřejněna na těchto internetových stránkách.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů byly naposledy upraveny 22. 4 2022.